Trang thông tin điện tử
Xã Bông Trang - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bông Trang

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Nội vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Nội vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/portal/editor/files/Copy of DM QD LV NGUOI CO CONG CAP XA -TTHC LIEN THONG 12-2023 (TRINH KY).pdf
Xem thêm