Trang thông tin điện tử
Xã Bông Trang - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bông Trang

QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo hoặc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình xã Bông Trang năm 2024


Đánh giá: